KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni
KİŞİSEL VERİ İŞLEME AYDINLATMA METNİ

1.    Veri Sorumlusu
Sayın Müşterilerimiz, SELİS İŞİTME CİHAZLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Firma ve/veya Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

2.    KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler: Firma/Şirket KVKK’ nın 4. maddesi doğrultusunda işbu politika kapsamında kalan kişisel verilerin aşağıdaki ilkelere uygun olarak işleyeceğini kabul etmektedir:

Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk: Firma/Şirket, veri sorumlusu sıfatı ile basiretli bir tacir olarak Anayasa ve KVKK başta olmak üzere yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi ile öngörülen dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetlerini yürüteceğini kabul etmektedir.

· Doğruluk ve Güncellik: Kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde tekniğin elverdiği ölçüde kişisel verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. İlgili kişinin veri sorumlusu sıfatıyla Firma’ya bildireceği talepler Firma’nın bizzat gerekli göreceği durumda hatalı veya güncel olmayan kişisel verilerin düzeltilmesi ve doğruluğunun denetlenmesi için Firma tarafından kurulan idari ve teknik mekanizmalar işletilecektir. 

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemek: Firma arafından kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinin gereklilikleri ile sunulan veya sunulacak olan hizmetlerle sınırlı olarak hukuka uygun biçimde işlenmekte olup, kişisel verilerin işlenme amacı verilerin işlenmeye başlanmasından önce açık ve kesin olarak belirlenmektedir. 

· Amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlemek: Firma tarafından kişisel veriler işlenme amaçlarıyla bağlantılı ve sınırlı olarak ve bu amacın gerçekleşmesi için gerekli ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda verilerin işlenme amacı ile ilgili olmayan ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılması temel esastır. 

· Mevzuat hükümleriyle öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işlemek: Kişisel veriler ilgili mevzuat hükümleriyle öngörülen süreler doğrultusunda ve/veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir. Mevzuat hükümleri ile öngörülen sürenin sonunda veya işlenme amacının gerektirdiği süre sonunda kişisel veriler Firma tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Verilerin gerekli sürenin sonunda muhafaza edilmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirler alınacaktır.

3.TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel verileriniz birçok farklı yöntemle toplanmakta olup, toplanan kişisel verilerinizi sıralamamız gerekirse;

Kimlik Verisi: İlgili kişiye ait ad,soyadı, TC kimlik numarası verileriniz

Sağlık Verisi: İlgili kişiye ait kulak ölçüm sonuçları, duyma oranı, duyma oranındaki hasarlar

İletişim Verisi: İlgili kişiye ait telefon,e-posta, adres verileri

Finans Verisi: İlgili kişiye ait kredi kartı, havale bilgisi, banka bilgisi benzeri bilgiler

İdari Veriler: İlgili kişiye ait reçete bilgileri, Medula sistemine ait bilgiler

4.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; doldurduğunuz form ile işlenebilmektedir.

Açık Rızanıza Bağlı Olarak

·      Elektronik ticari ileti izni verilmesi halinde, Firmamız hakkında bilgi sahibi olmanız amacı ile, 

·      Sağlık sorununuzu belirtmemiz ve bu durumun sisteme kaydedilmesi ile tarafınıza etkin hizmet verilmesinin sağlanması amacı ile, 

·      Bazı durumlar üretici firmanın yurtdışında bulunması halinde, üretici firmaya sağlık bilgilerinizin gönderilerek, size uygun bir çözümün sunulması amacı ile,

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

·      Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,

·      Fatura kesilmesi için bilgilerin verilmesi amacı ile, 

·      Medula sisteminde gerekli kayıtların yapılabilmesi ve reçetelerin düzenlenebilmesi amacı ile,

Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili olması kaydıyla,

·      Taraflar arasında yapılacak olan ürün satışına ilişkin sözleşmelerin yapılabilmesi amacı ile,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

·      Fiziksel mekan güvenliğinin sağlamak için kamera kaydı alınması amacı ile,

·      İlgili kişi kayıtlarının faturalar düzleminde tutulması ve bu tutulan kayıtlar üzerinde müşteri kayıt sisteminin oluşturulması amacı ile

İşlemekteyiz.

1.KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

a. Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçinde yer alan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya gerekmesi halinde Kanun’un 9.maddesinde yer alan yurtdışına aktarım şartları yerine getirilerek yurtdışında yer alan iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları ile,

b.Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,

c.Ücret ödemesi gerektiren bir süreçte, ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi Şirket tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere, paylaşmaktayız.

2. HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirket’e başvurarak:

a.Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

bKişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f.KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g.Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

3.İLETİŞİM

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Şirket’in söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresine bilgi@selisisitme.com Sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan, Şirket’in selis@hs01.kep.tr Kep adresine veya Şirket’in aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres: MİTHATPAŞA CAD. NO:57/2 KIZILAY ANKARA

Telefon: 3124300710